SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "VARDIŠTE"

U Plavskoj opštini polaznu osnovu za razvoj ljetnjeg rekreativnog turizma čine prirodni resursi, posebno pogodni klimatski i vremenski uslovi, nezagađena životna sredina, vodno bogatstvo, visinska komponenta planina, vegetacioni dekor i floristički diverzitet.
Rekreativna, higijensko-zdravstvena i estetsko-dekorativna funkcija vegetacionog pokrivača znatno jače su izražene ljeti nego zimi.
Plavsko-gusinjski dio Prokletija i Visitor, sa svojim prostranim šumsko-travnim kompleksima, predstavljaju najveći izvor kiseonika, na samo za Plavsko gusinjsku, nego i za Skadarsko-zetsku kotlinu. 
Ovaj kraj pruža širok spektar rekreativnih aktivnosti na otvorenom prostoru.

Sportsko rekreativni centar Vardište je projekat koji će obogatiti sportske i rekreacione mogućnosti grada, čineći Plav još atraktivnijim destinacijom za posjetioce.
Sa svim svojim sadržajima koje nudi svim uzrastima pridonijet će i lokalnoj ekonomiji te ojačati turističku infrastrukturu.